Quái số chính là số ứng với từng quái. Kết hợp các vạch đứt và vạch liền thành các quái và quẻ tương ứng với hệ nhị phân trong toán học – hệ thống được sử dụng trong lập trình máy tính ngày nay. Mỗi chức năng mà máy tính thực hiện – tính toán, đồ họa, xử lý văn bản – đều sử dụng chữ số nhị phân. Hệ thống này dùng 01 thay cho 1 và 10 thay cho 2. Các con số được chuyển đổi thành số nhị phân như sau:

Bảng nhị phân bát quái
Bảng nhị phân bát quái

Cũng theo cách này, nếu bạn cho dương (vạch liền) là số 1 và âm (vạch đứt) là SỐ 0, bạn có thể thấy các kết hợp số tuân theo quy tắc số nhị phân. Ví dụ, đọc quẻ từ dưới lên, thì:
Quẻ CẤN, hay 001 biểu diên số 1.
Quẻ KHẢM hay 010 là số 2
Quẻ TỐN hay 011 là số 3, v.v…
Bạn hiểu rồi chứ? Quay lại hình minh họa cây gia phả bát quái ở phần trước, bạn sẽ thấy chúng tôi đã điền mã nhị phân cho cả tám quái.
Cách diễn giải quái và quẻ bảng toán học được phát hiện như thế nào cũng là một câu chuyện thú vị. Nó bắt đầu từ nhà triết học – toán học người Đức Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646-1716). ông tin là hệ thống toán học chứng minh Thượng đế đã tạo ra thế giới: mọi thứ đều do Thượng đế (số 1) sáng tạo từ con số không (0).Khi đó Leibnitz đang trao đổi thư từ với một nhà truyền đạo dòng Tên ở Trung Quốc, cha Joachin Bouvet. Năm 1701, với hy vọng thuyết phục người Trung Quốc chấp nhận học thuyết Thiên chúa giáo bằng những tính toán thần bí cùa mình, Leibnitz gửi cho Bouvet một bàn sao cuốn sách về số nhị phân của ông. Bouvet thấy có mối liên quan giữa hệ nhị phân và các biếu tượng trong Kinh Dịch, bèn gửi lại cho Leibnitz sơ đồ các quẻ do nhà triết học Thiệu Ưng đời Tống soạn ra. Rõ ràng là hệ thống cùa Thiệu Ưng chính là hình ánh phản chiếu của hệ thống nhị phân từ 0 đến 63.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, ý nghĩa của những tố hợp các con số trong quẻ và quái là gì? Mặc dù có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được nghĩa của chúng, nhưng rõ ràng là người Trung Hoa cố đại đã nhận ra những tố hợp toán học liên quan hiển hiện trong tự nhiên và các sự kiện của tự nhiên và con người. Họ ghi lại những sự kiện cùa “Đại vũ trụ” đã ảnh hường tới “Tiểu vũ trụ” là chúng ta như thế nào. Nhưng trước tiên, bạn phải học về Mệnh Quái – hay còn gọi là sao chiếu mệnh cùa mình – ngôi sao quyết định vận mệnh của bạn. 

 

Loading...