Người tu hành lo sợ những gì? Sư thầy Đại Đức Thích Trí Huệ nói về 7 điều người tu lo sợ cho đông đảo quý phật tử tại chùa Long Vân (Biên Hòa, Đồng Nai).

Đa phần chúng ta tu nhưng chúng ta còn lo sợ, có nhiều người không dám tu một mình vì sợ ma, đi tu sợ bị nghèo sau này bị bệnh tật không có tiền chữa bệnh, có người đi tu sợ không có chùa, sợ không có đệ tử mai mốt không ai lo, không biết truyền thừa cho ai,…

Đức Phật nói trong kinh tứ thập nhị trương: Người Phật tử có thể để thân mình bị bệnh nhưng không được có bệnh ở trong tâm. Người muốn an nhiên tự tại thì phải vượt qua những sự lo sợ tầm thường đó.

Đi tu tức là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia rồi còn kết nghĩa gì nữa? Xuất thế tục gia tức là đã bỏ lại cha mẹ anh em, bỏ lại chuyện thế gian nên đi tu còn kết nghĩa làm chi? Nhiều người đi tu nhận kết nghĩa chị em, kết nghĩa anh em, kết nghĩa mẹ con,… có tâm ham muốn sở hữu thì không còn gọi là tu hành nữa.

Nếu quý phật tử có cảm tình với tăng ni nào thì nên ủng hộ tài vật, công quả, hỗ trợ cho họ tu tập thành bậc giác ngộ chứ không nên làm phiền gây ảnh hưởng đến quá trình tu hành của họ.

Loading...
Loading...