Mật tông thì theo trong Kinh Đại Bản Như Ý nói có 8 vị đại Quan Âm là:
1) Viên Mãn Ý, Nguyệt Minh Vương Bồ Tát.
2) Bạch Y Tự Tại.
3) Cát La Sát Nữ.
4) Tứ Diện Quán Âm.
5) Mã Đầu La Sát.
6) Tỳ Cầu Chi.
7) Đại Thế Chí.
8) Đà La Quan Âm (Quán Âm Chuẩn Đề).
Ngài có đức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng, nhưng vì ngài thường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh (mà phụ nữ thường nhiều khổ nạn hơn so với nam giới) cho nên giới phụ nữ đặc biệt tín ngưỡng về Ngài. Nên chúng sanh mới tưởng tượng ra Ngài là nữ tướng để tiện hoá độ cho phụ nữ. Theo Kinh A-Di-Đà nói: Người sanh về cõi cực lạc tuy chưa chứng quả Thánh, vẫn không có tướng nam, tướng nữ. Kinh A Hàm nói người nữ có 5 chướng không thể thành Phật…..Thế mà Bồ Tát Quan Thế Âm lại hiện thân người Nư ư?
Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.

bài “Văn khấn Đức Quan Âm Chuẩn Đề Bồ Tát ở chùa Hương

——————————————————————–

Nam mô A Dì Đà Phật!

Nam mô A Dì Đà Phật!

Loading...

Nam mô A Dì Đà Phật!

Nam mô Đại Từ, Đại Bi, Linh Cảm Quan Thế Ầm Bồ Tát

Kính lạy Đức Viên Thông Giáo Chủ thùy từ chứng giám.

Tạỉ chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày………tháng………năm………

Tín chủ chúng con là:…………………………………………………

Cùng gia quyến, ngụ tại……………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại Bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa chay tịnh, ngữ thể đầu thành nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng. Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bàn nguyện chở che cứu vớt chúng con, như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần câu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con và cả gia đình bốn mùa được chữ bình an, tâm tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước.

Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Giãi tấm lòng thành, củi xin chứng giảm.

 ——————————————————————-

Loading...