Chùa Thiên Hưng nằm ở chân đồi Quảng Tế, thuộc ấp Dương Hoà, xã Thuỷ Xuân, tỉnh Thừa Thiến Huế.

Lịch sử chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng do Hoà thượng Liễu Đạo Chí Tâm, đệ tử của ngài Tê Chánh Bản Giác khai sơn năm 1825. Vị kế thế trụ trì sau này lại giao cho sư cô Thanh Tâm, đệ tử của ngài Hải Thuận chùa Từ Hiếu. Sư cô cùng với các Phật tử ở Linh Sơn Phổ trùng tu năm 1893 và năm 1896 thỉnh ngài Huệ Pháp (Tuệ Pháp), đệ tử đắc pháp của ngài Hải Thiệu Cương Kỷ ở chùa Từ Hiếu về làm tọa chủ. Từ đó môn đồ tứ chúng đến qui y đông đảo.

Chùa Thiên Hưng trở thành một đạo tràng nổi tiếng. Ngay cả Hoà thượng Giác Tiên cũng dẫn tăng chúng đến nghe pháp. Năm 1919 ngài Huệ Pháp được triều đình thinh làm trụ trì chùa Diệu Đê và năm 1926 làm tăng cang. Ngài viên tịch vào năm 1927. Cũng năm này Hoà thượng Quảng Tu trùng tu chùa nhờ vào tiền cúng dường của Hoàng Thái Hậu Xương Minh.

Năm 1935, chùa Thiên Hưng được ban biển sắc tứ và ngài Quảng Tu được ban giới đạo hộ đỉệp. Năm 1962, Thượng tọa Chánh Nguyên trụ trì chùa tổ chức trùng kiến, sắp xếp các công trình theo chữ đinh. Chùa còn nhiều tượng Phật bằng gỗ xưa rất đẹp. Năm 2003 chùa được trùng tu nhưng vẫn giữ kiến trúc bằng gỗ như trước.

Loading...