Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có? Có người nói họ tự kiếm ra được, vậy bạn có tin không? Nếu họ có thể kiếm ra, vậy còn bạn vì sao lại không thể kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt. Tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ, vì sao họ có thể có tiền của, còn bạn thì không?

Xin nói thật với quý vị những của cải này là trong mệnh vốn sẳn có, do đó không luận là họ làm nghề nghiệp nào họ đều kiếm được rất nhiều tiền. Nếu như trong mệnh không có, dù cho người ta đem nguyên cái ngân hàng đến tặng cho bạn, thì cũng không được 2 tháng sẽ đi đến chổ phá sản. Vì sao vậy? Vì trong mệnh của bạn không có. Cái đạo lý này chúng ta cần phải hiểu, tiền của không phải do tranh, do giành mà có được, không hề có việc như vậy.

Khi đến những nhà sách, chúng ta dễ dàng thấy được rất nhiều quyển sách gọi là “bí quyết phát tài”, cái đó đều là giả. Bạn mua về nhà xem, rồi chiếu theo đó mà thực hành theo thì không thể phát được tài nếu như trong mệnh của bạn chẳng có tài.

Người xưa nói: “Bôn ba không qua thời vận”.

Công danh ngày nay chúng ta gọi là học vị. Bạn đi học lấy được học vị gì đó đều là từ trong mệnh của bạn đã có. Bạn có thể làm được quan lớn cũng đều do mệnh. Bạn phát tài được nhiều ít cũng đều là do mệnh. Vậy trong mệnh của họ làm sao có? Do đời trước họ đã trồng nhân thiện, cái nhân càng thù thắng thì quả báo đời này của họ nhất định là thù thắng. Cái nhân của họ không tốt, thì quả báo đời này sẽ có khiếm khuyết. Do đây có thể biết tu nhân mới có thể có được quả. Cho nên, Phật trong Kinh dạy bảo chúng ta:

Loading...

“Tu tài bố thí thì sẽ có tiền của. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Tu vô úy bố thí thì được khoẻ mạnh sống lâu”.

Bạn xem tiền của bạn cũng cần, thông minh trí tuệ bạn cũng cần, khoẻ mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn thẩy đều cần đến. Nếu bạn không tu ba loại nhân này, mà ngày ngày chỉ biết khởi dậy các thứ vọng tưởng mơ ước thì không thể có được. Ngày ngày bạn cầu khẩn Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cũng không thể giúp cho bạn.

Việc này chúng ta cần phải hiểu, Phật Bồ Tát không thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Trong mệnh chúng ta không có mà Phật Bồ Tát có thể mang đến cho chúng ta, vậy thì chúng ta không cần phải tu nữa mà làm gì, ngày ngày chỉ cần nịnh bợ Phật Bồ Tát thì được rồi. Không hề có cái việc này, có nịnh bợ thế nào cũng chẳng có ích gì, Phật Bồ Tát tuy rằng rất thương nhưng không thể giúp. Mà Phật Bồ Tát chỉ có thể bảo hộ cho chúng ta, gia trì cho chúng ta bằng cách đem những đạo lý nào nói rõ ràng cho chúng ta nghe, đem chân tướng sự thật này nói tường tận cho chúng ta hiểu. Chúng ta khi đã hiểu được đạo lý này rồi thì y theo phương pháp Phật đã dạy cho chúng ta mà nổ lực tu tập, thì sẽ có được quả báo thù thắng như ý.

A Di Đà Phật!

HT.Tịnh Không

Loading...