Người ta cho rằng trong chiếc áo quan, đều có “quỷ tinh” lẩn khuất để ám hại người chết và gieo tai họa cho tang gia. Vì thế, trước khi làm lễ “nhập quan”, người ta phải trừ khử hết lũ ma quái đó đi. Lễ Phạt mộc được xúc tiến để làm công việc trừ khử này bằng cách thức là chém vào áo quan ba phát.

Người ta nhờ một thầy cúng cầm một nắm hương đang cháy, đọc chú, thư phù trên một con dao, rồi dùng con dao này giơ lên chém khẽ ba nhát vào đầu, cuối và cạnh ở bên trong cỗ áo quan. Vừa chém, thầy cúng vừa “niệm chú”, đại ý câu chú là tống khứ các loài thần trùng, quỷ tinh, ma quái và mọi loại tà ma khác không cho quấy nhiễu người chết và làm hại người sống ở bất cứ tuổi nào hay đi về hướng nào. Thầy cúng có lúc niệm chú khẽ trong họng, lại có lúc quát tháo như dọa nạt, thị uy. Người này cũng dùng những nén hương để làm phép trong long cỗ áo quan.

Tục lệ cho rằng, với lễ Phạt mộc, thần trùng và ma quỷ sẽ sợ hãi chạy ra khỏi áo quan, ngoài ra còn có mục đích đuổi các mộc tinh vẫn thường ẩn lấp trong cây gỗ từ khi ở trong rừng cho đến khi cây gỗ bị hạ rồi xẻ đóng áo quan, vẫn còn lẩn quấn trong áo quan.

Khi lễ này kết thúc, người nhà còn ném một nắm gạo muối ra đường để tống tiễn hết mọi loại ma quỷ. Ngày nay, người ta cho đây là chuyện mê tín, nên không mấy ai còn tin tưởng duy trì.

Loading...