Sau việc lập Chủ tang và chủ phụ, kế đến là việc lập tướng lễ, hộ tang, tư thư, tư hoá.

Tướng lễ là người sắp đặt, chỉ huy và quyết định mọi nghi lễ. Chọn người thông thạo cách xếp đặt mọi công việc.

Hộ tang là phụ tá cho tướng lễ, lo việc tiếp tân, tiếp khách. Người này thường được lựa chọn trong số các thân nhân có tuổi, đứng đắn, lịch thiệp, hiểu biết lễ nghi.

Tư thư phụ trách việc cáo phó, ghi chép các đồ lễ phúng của quan khách, viết văn tế.

Tư hoá là người ghi chép những việc chi tiêu trong đám tang.

Loading...
Loading...