Minh tinh là một lá cờ lụa đỏ buộc trên một cành tre treo phía đông linh toạ.

Cổ lễ định rõ kích thước như sau: quan Tam phẩm trở lên thì minh tinh dài 9 thước ta; ngũ phẩm trở lên 8 thước; Lục phẩm trở xuống 7 thước. Chữ viết trên minh tinh màu trắng. Trên cùng ghi “Cố Phụ” (cha) hoặc “Cố Mẫu” (mẹ) kế đến là quan tước, thuỵ hiệu… sau cùng là “… chi linh cửu”.

Tục xưa còn sắp đặt số chữ trên minh tinh sao cho tổng số là 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27… nếu người chết là đàn ông. Và tổng số chữ là 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28… nếu người chết là đàn bà. tức là đếm bằng 4 chữ: “quỉ”, “khốc”, “linh”, “thính”, sao cho chữ cuối cùng của minh tinh trùng vào chữ “linh” (đàn ông” hoặc chữ “thính” (đàn bà) mà tránh chữ “quỉ”, chữ “khốc”.

 

Loading...