Cũng gọi là tết Trùng dương, làm vào ngày mùng 9 tháng 9. Theo “Kinh dịch” thì quẻ Dương gọi là Cửu (Dương Cửu) và quẻ Âm gọi là Lục. Ngày mồng 9 tháng 9 trùng cửu nên trùng Dương.

Tết Trùng Cửu
Vào dịp Tết Trùng Cửu vua chúa thường lên núi đi chơi, uống rượu, hái hoa

Tục truyền

Tục truyền, về thời Hán, có một người tên là Hoàng Cảnh theo Phi Tràng Phòng học phép tiên Một hôm Phòng bảo cảnh rằng: “Mùng 9 tháng Chín nhà anh có nạn to, bảo người nhà mang túi lụa đựng thuốc thù du, đeo ở cánh tay, rồi lên núi uống rượu thì qua khỏi nạn”. Cảnh nghe lời, đem hết người nhà lên núi. Tôi về nhà, thấy các con vật nuôi chết hết. Phòng nói với Cảnh rằng, những con vặt ấy chết thay người.
Theo tích này, hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 9, người ta làm lễ rồi cùng lên núi bẻ cành thù du, uống rượu cúc. Từ Trung Quốc, lễ tết Trung cửu du nhập vàọ Việt Nam, các văn nhân nước ta cũng vào dịp này đi chơi núi, uống rượu, hái hoa và ngâm vịnh thơ phú.

 

Loading...