Việc cầu siêu cho những vong hồn người quá cố là lễ siêu thăng, cầu xin Phật độ cho những vong hồn này thoát khỏi địa ngục.

Đức Phật con người vĩ đại nhất
Đức Phật con người vĩ đại nhất

Theo kinh điển nhà Phật thì thành tựu bồ đề chia làm ba bậc:
thượng căn (thành Phật ngay); trung căn (sau khi chết mới được siêu thăng), hạ căn (phải đi vào giai đoạn trung ấm mói thành tựu). Vì vậy hạ cán phải cần đến sự tụng kinh siêu độ và những việc công đức của con cháu – vì họ mà thực hiện. Cho nên, nếu thân thuộc người quá cố biết làm việc công đức, sự siêu thăng ắt có, nhưng phải lấy việc tụng kinh niệm Phật làm điều cốt yếu.
Người xưa quan niệm rằng: vong nhân sau khi chết phải trải qua nhiều cảnh tượng hãi hùng, cho nên nếu có người niệm Phật, nghe kinh và tự tạo nên hiệu lực vô thường. Trong việc siêu thăng cần phải chú ý ba điều: trai giới, thành khẩn và tuyển trạch.

Loading...