Tại vài đám tang, đi đầu không phải là hai phương tướng, mà có mấy kép hát, mặc quần áo như lúc diễn tuồng – đó là Phường tuồng dẩn đường trị huyệt, gồm năm người, bốn người đóng vai thiên tướng trấn giữ bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc, một người đóng vai “Thần hổ”, đội mũ đầu cọp.
Thần hổ và bốn thiên tướng đi đầu đám vừa đi vừa có những điệu bộ nhảy tiến và miệng ê a hát. Thần hổ và Thiên tướng dẫn đường đám tang để trừ ma quỷ. Thần hổ và bốn Thiên tướng khi tới huyệt đọc chú, dùng điệu bộ vẽ bùa ở ngay huyệt và xung quanh huyệt.

Khi tới huyệt, thần hổ nhảy xuống lòng huyệt, thám thính khắp tứ phía, có khi gầm thét, trong khi bôn vị Thiên tướng múa, đọc chú và đi quanh huyệt. Sau khi đã vẽ bùa ếm khắp nơi, năm người đóng vai trị huyệt này đều phải vội vã bỏ ra về, và phải đi mỗi người một đưòng, và theo con đường khác con đường lúc đi.

Loading...