Nếu đưa linh cữu đi đường xa thì cần có những trạm trung đồ. Linh cữu dừng lại trạm này cho mọi người nghỉ ngơi và làm lễ tế diện.

“Trung đồ” có nghĩa là giữa quãng đường kể từ nhà đến huyệt mộ. Nhà giàu thưòng hay làm trạm này để cho việc đưa linh thêm phần trọng thể. Thường nhà trạm làm bằng chiếu tre, phủ vải, mái lợp cót, kết hoa treo đèn, hoành phi đối liễn, chậu cảnh.

Đám táng dừng lại đây gọị là đình cữu và sẽ có một lễ gọi là lễ Đề chủ.

“Đề chủ” là đề lại cho đúng Thần chủ, tức là bài vị ngày nay. Lễ tế này cũng có ban tư văn hành lễ với đủ nghi thức thường lệ, sau một tuần rượu thì dâng cơm. (Tuy nhiên người ta thường để chôn cất xong mới đề Thần chủ).

“Thần chủ” là một miếng gỗ mỏng cổ vài ba phân hình chữ nhật, gắn trên một đế vuông.

Loading...

Mời quan đề chủ thường kén người đỗ cao hơn nếu ngưòi chết có chân khoa bảng, kén người phẩm tước cao hơn nếu người chết đã làm quan.

Để chủ rồi, quan phụng chủ bưng đặt lên linh xa thay vào hồn bạch và bài vị giấy được đem đốt đi. Tang chủ lạy tạ ơn quan đề chủ hai lạy một vái.

Loading...