Lễ chúc thực là lễ dâng cơm khi vẫn còn để linh cữu ở nhà. Khi linh cữu còn để ở nhà thì ban đêm khi thân nhân túc trực quanh linh cữu cha (mẹ) con cái làm lễ này để tỏ lòng thương tiếc

Lời khấn trước linh cữu có thể không cần theo khuôn mẫu

… Thiết nghĩ! Nhân sinh tại thế
Họa mấy người sống tám, chín mươi
Đôi ba mươi năm cũng kể một đời.
Song vận số, biết làm sao tránh được.
Nhớ hồn thuở trước : Trong buổi xuân xanh,
Ơn cha mẹ đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ:
Đường ăn, nỗi ở, việc cửa việc nhà.
Lại lo bền nghi thất, nghi gia
Cho sum họp trúc, mai thấy đoá.
Cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn.
Nếp kiệm cần hằng giữ sớm hôm,
May nối được gia đường cơ chỉ,
Ba lo bảy nghĩ, vất vả trăm bề,
Cho vẹn toàn đường nọ lối kia,
Tuy khó nhọc chưa cam thoả dạ
Bỗng đâu gió cả, phút bẻ cành mai.
Hoa lìa cây, rụng cánh tơi bời
Yến lìa tổ, kêu xuân vò võ.
Tưởng hồn trường thọ, dìu con em, khuyên nhủ nên người
Ai ngờ trăng lặn sao dời, hồn đã biến về nơi Tây Trúc
Từ nay lấy ai chăm sóc, ngõ cúc, tường đào
Từ nay quạnh bống ra vào, cỗi Nam, cành Bắc
Ngày chầy sáu khắc, đêm vắng năm canh Tưởng phất phơ thoảng hiện ngoài mành, Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói.
Hiên mai bóng rọi, vào ngẩn ra ngơ.
Hết đợi, thôi chờ, nắng nồng giá lạnh
Ai hay số mệnh !
Thuốc trường sinh, cầu vương mẫu, chưa
trao
Bứt Chú tử; trách Nam Tào sớm định
Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt dầm dầm
Nhớ nơi ăn,chốn ở, buồng nằm
Như cắt ruột, xát lòng con, trên trần thế
Mấy dòng kể lể. Chiêu hồn về than thở nguồn cơn
Cầu anh linh phù hộ cháu con. cầu thần Phật độ trì, cho vong hồn siêu thoát…

Loading...