Đồ bổ khuyết (đồ để chèn hòm), ngày xưa có bán sẵn làm bằng giấy nhỏ xếp thành tập dày năm, mười cm khâu bện lại bằng dây gai, cắt xén thành từng miếng dài rộng lớn nhỏ tuỳ theo nơi để gối đầu, để chèn hai bên mang tai, trên dưới và hai bên bắp đùi, cổ chân…

Đồ bổ khuyết gồm các loại:

  1. Trẩm (gối đầu) một phiến ngang 4 tấc dài sáu tấc năm phân, dầy một tấc trên mặt để tròn một chỗ dày độ 5 phân.
  2. Phủ mặt một phiến cũng bằng phiến trẩm dày một tấc.
  3. Áp nhĩ hai phiến, dài sáu tấc năm phân, dày hai tấc năm phân, cao năm tấc.
  4. Lót đàu lót chân hai phiến dầy một tấc, cao năm tấc, đầu ngang chín tấc, chân ngang chín tấc, chân ngang tám tấc năm phân.
  5. Đậy rốn một phiến dài một thước ba tấc, dầu trên khoái sáu tấc dầy năm phân đầu dưới khoái bốn tấc dày ba tấc năm phân.

Vải dùng để gói bọc thi hài gồm có: tiểu liệm, đại liệm, tạ quan (vải lót quan tài). Các nhà bình dân thường dùng bằng vải mộc, nhà hào phú, quan lại thường dùng toàn nhiễu lụa.

Loading...