Làm bằng vải trắng hoặc lụa. Tiểu liệm gồm một miếng vài dài 14 thước ta (mỗi thưóc bằng 40 cm), có 3 đoạn vải ngang mỗi đoạn 6 thước ta đặt thẳng góc với miếng vải chính.

Đại liệm cũng có chiếu dài tương tự, đầu xé làm ba dải, vải ngang gồm 5 đoạn. Các đoạn ngang này phải sắp cho vừa với thân người để buộc lại khi liệm từ mảnh thứ nhất ngang đầu và mảnh cuối cùng ngang bàn chân người chết.

Khâm Làm chăn liêm người chết; mỗi chăn 5 khố (mỗi khổ bằng 40 cm) vải dài 12 thước. Đại liên với một chăn, tiểu liệm với một chăn.

 

Loading...
Loading...