Công việc chuẩn bị tang lễ gồm có rất nhiều việc nhưng khi người vừa nhắm mắt thì công việc trước hết là lập chủ tang và chủ phụ.

Chủ tang thường là con trai trưỏng, nếu con trưởng đã chết thì con trai đầu lòng của người đó, người ăn thừa trọng, hoặc người đàn ông thừa kế chính thức của người chết là chủ tang.

Nếu cha còn mà con cái tang mẹ hoặc tang vợ con thì người cha làm chủ tang. Nếu ông còn thì ông làm chủ tang.

Chủ phụ là vợ người chết hoặc vợ tang chủ (nếu vợ người chết không còn). Tang chủ làm chủ lễ tang mọi nghi thức, chủ phụ lo việc chi phí.

Loading...